Aktieägaravtal Game Intelligence Sweden AB. Org.nr 556897-7283

1. BAKGRUND 

1.1 Bolaget bedriver verksamhet inom kognitiv testning, tolkning och utveckling. Bolagets per denna dag registrerade aktiekapital uppgår till femtiotusen kronor (50 000 kronor) fördelade på 50 000 aktier av samma slag med ett kvotvärde om 1 kronor (”Befintliga Aktierna”).

1.2 Syftet med detta Avtal är att reglera villkoren för Parternas gemensamma ägande av Bolaget.

2. DEFINITIONER 

2.1 I tillägg till de definitioner som återfinns i olika bestämmelser i Avtalet skall nedan  listade uttryck ha den betydelse som anges nedan:

Grundare avser Predrag Petrovic och Vivito AB.

Aktie avser aktie, konvertibel, teckningsoption och annat  instrument i Bolaget.

Avtalet avser detta aktieägaravtal inklusive dess bilagor.

Immateriell Rättighet avser såväl patenterbar som icke patenterbar uppfinning,  patentansökning, patent, varumärke, mönsterrätt,  upphovsrätt, know-how och annan immateriell rättighet.

3. BOLAGETS ÄGARSTRUKTUR 

3.1 Bolagets aktiebok förs elektroniskt och ägarförteckningen uppdateras löpande. Detta  Avtal omfattar Parts samtliga vid var tid ägda Aktier.

3.2 Part som är fysisk person skall tillse att dennes vid var tid ägda Aktier är dennes  enskilda egendom.

3.3 Aktiebrev skall inte utfärdas och vardera Parten åtar sig att inte kräva utfärdande av  aktiebrev.

4. BOLAGSORDNING 

4.1 Bolagets bolagsordning skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 3 eller sådan annan  lydelse som från tid till annan beslutas av bolagsstämman. Bolagsordningen skall dock  alltid innefatta förköps- och hembudsklausul samt inlösenförbehåll.

4.2 Vid bristande överensstämmelse mellan bestämmelse i bolagsordningen och  bestämmelse i detta Avtal skall, mellan parterna till detta Avtal, Avtalets bestämmelser  ha företräde.

5. BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET M.M. 

5.1 Bolagets verksamhet skall bedrivas och utvecklas i enlighet med  Verksamhetsbeskrivningen och vid var tid gällande Affärsplan.

5.2 Verksamheten skall utföras på kommersiella villkor samt självständigt (om inte annat  följer av detta Avtal) från dess ägare. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande  av sunda affärsmässiga och etiska principer samt tillämpliga lagar, föreskrifter och  myndighetsbeslut.

6. FINANSIERING AV BOLAGET 

6.1 Part har ingen skyldighet att efter slutförd nyemission av de Nya Aktierna tillskjuta  ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering.

7. BOLAGSSTÄMMA 

7.1 Bolagsstämma skall hållas enligt tillämplig lag och ger part rätt att ta del av bolagets  årsredovisning, delta på bolagsstämman för att få information om bolagets utveckling samt att utöva sin rösträtt.

7.2 Med undantag för vad som anges om särskild majoritet för giltigt bolagsstämmobeslut  i vissa frågor enligt punkten 8 nedan, utgörs bolagsstämmans beslut av den mening  som fått fler än hälften av de avgivna rösterna (om inte annat majoritetskrav följer av tvingande lag). Vid lika röstetal utgörs bolagsstämmans beslut, vid andra beslut än val,  av den mening som bolagsstämmans ordförande biträder (om inte annat majoritetskrav följer av tvingande lag).

8. RÖSTRÄTT OCH BESLUT 

8.1 I frågor som regleras av detta avtal samt i alla andra frågor som är av väsentlig  betydelse för Bolaget skall, för att ändring skall ske, beslut fattas i enlighet med  aktiebolagslagen. Exempel på väsentliga frågor som hanteras av majoritetsägarna är;

  • Ändring av bolagsordningen
  • Frivillig likvidation
  • Nyemission
  • Upptagande av lån
  • Till- och avsättande av viktiga beslutsfattare, t.ex. VD
  • Vilka regler skall finnas för firmateckning. Vilka beslut, regler eller direktiv  som skall finnas för att firmateckningsrätten skall få användas
  • Vilka som skall sitta i bolagets styrelse
  • Vem som skall vara styrelsens ordförande och hur skall ordförande utses i) Bildande eller nedläggning av dotterföretag

9. PARTS INSYN I BOLAGET 

9.1 Utöver den rätt till insyn i Bolaget som följer av aktiebolagslagen och med hänsyn  taget till bolagets sekretesspolicy, ska bolaget verka för en öppen och transparent  information om bolagets verksamhet till Part. Detta genom att exempelvis bjuda in till  informationsmöten där Part även kan bidra med idéer, kunskap och nätverk.

9.2 Bolaget har rätt att utse särskild utpekad IR-ansvarig (Investor Relations) och som  sköter bolagets kommunikation med aktieägarna.

10. SEKRETESS 

10.1 Vardera Parten förbinder sig att inte för tredje man yppa eller annars avslöja innehållet  i detta Avtal eller affärshemligheter eller annan information avseende Bolaget eller  någon annan Part eller Bolagets eller någon annan Parts verksamhet, kunder eller andra  affärsangelägenheter.

10.2 Åtagandet i punkten 10.1 gäller inte information som (i) är allmänt känd, (ii) Part eller  Bolaget är skyldigt att lämna ut enligt lag eller myndighetsbeslut

11. LOJALITETSPLIKT/KONKURRENSFÖRBUD  

11.1 Partnerna åtar sig, under den tid som detta Avtal är bindande för Part och för en tid av  två (2) år därefter, att inte bedriva med Bolaget (inklusive dess dotterbolag)  konkurrerande verksamhet, varken direkt eller indirekt, exempelvis i egenskap av  ägare, delägare, styrelseledamot, rådgivare, anställd, uppdragstagare eller i annan  egenskap.

11.2 Respektive Part förbinder sig, under den tid detta Avtal är bindande för Parten och för  en tid av två (2) år därefter, att inte påverka anställd, uppdragstagare, leverantör, kund,  distributör, agent eller annan person i anställningsförhållande eller affärsmässig  förbindelse med Bolaget att avsluta, ändra, bryta eller avstå från att förnya anställning,  kontrakt eller annan förbindelse med Bolaget på sätt som kan antas skada Bolaget (förutsatt att ett sådant agerande inte är förenligt med giltigt beslut i styrelsen eller på  bolagsstämma i Bolaget).

11.3 Part åtar sig, under den tid detta Avtal är bindande för Part och för en tid av två (2) år  därefter, att inte erbjuda anställd eller styrelseledamot i Bolaget anställning, uppdrag  som konsult eller annan roll hos Part eller till Part närstående.

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M. 

12.1 Rätten till alla Immateriella Rättigheter som framställs, tillkommer, utvecklas,  uppfinns eller annars tas fram av Bolaget eller dess anställda eller uppdragstagare eller  som en följd av Bolagets verksamhet skall tillföras Bolagets exklusivt och oinskränkt  egendom med full nyttjanderätt. Bolagets alla anställningsavtal, konsultavtal, avtal  med andra uppdragsgivare eller uppdragstagare skall upprättas skriftligen och  innefatta bestämmelser som på ett tillfredställande sätt tillförsäkrar Bolaget nämnda  rättigheter och egendom.

13. ÖVERLÅTELSE OCH INLÖSEN AV AKTIE M.M. 

13.1 GENERELLT ÖVERLÅTELSEFÖRBUD 

13.1.1 Part har rätt att överlåta, pantsätta, eller utfärda option avseende Aktie endast efter att  ha fått bolagets skriftliga samtycke.

13.1.2 Sådant samtycke som avses i punkten 13.1.1 behöver dock inte inhämtas för  överlåtelse som sker i enlighet med någon av punkterna 13.2-13.8 eller 14 nedan.  Överlåtande Part och förvärvaren är inte skyldiga att erbjuda övriga Parter att förvärva,  och övriga Parter får inte utöva sin rätt att förvärva, enligt förköpsförbehåll eller  hembudsförbehåll i Bolagets bolagsordning, avseende Aktie som överlåts enligt någon  av punkterna 13.2-13.8 eller 14 nedan. För överlåtelse av Aktie som sker enligt någon  av punkterna 13.2, 13.4-13.8 eller 14 nedan gäller också att överlåtande Part och förvärvaren inte är skyldiga att erbjuda övriga Parter att förvärva, och att övriga Parter  inte har rätt att utöva förköpsrätt, enligt punkten 13.3 nedan.

13.1.3 Om Part överlåter Aktie i strid med bestämmelserna i detta Avtal, har bolaget rätt att  lösa Aktien enligt hembudsförbehåll eller eventuellt förköpsförbehåll i  bolagsordningen.

13.2 ÖVERLÅTELSE TILL NÄRSTÅEDE 

13.2.1 Part som är fysisk person har alltid rätt att överlåta alla (men inte endast vissa av) sina  Aktier till ett av den överlåtande Parten helägt bolag, under förutsättning att;

  • förvärvande bolag skriftligen tillträder detta Avtal såsom Part i den  överlåtande Partens ställe, dock med undantag för att [dels] också överlåtande Part fortsätter att (jämte förvärvande bolag) vara bunden av bestämmelserna i punkterna 10, 11, 12 och 13 så länge som detta Avtal är bindande för förvärvande bolag och även därefter beträffande punkterna 10, 11 och 13
  • överlåtande Part garanterar det rätta fullgörandet av det förvärvande  bolagets förpliktelser enligt detta Avtal.

13.2.2 Om förvärvande bolag efter överlåtelse enligt punkten 13.2.1 upphör att vara ett helägt  bolag till överlåtande Part skall bolagets samtliga Aktier genom överlåtelse återgå till  överlåtande Part och denne skall återigen inträda som Part till detta Avtal.

13.3 FÖRKÖPSRÄTT 

13.3.1 Part har alltid rätt att överlåta alla (men inte endast vissa av) sina Aktier till tredje man,  förutsatt att sådan Part (”Erbjudande Part”) dessförinnan skriftligen erbjuder  Aktierna till övriga bolaget (”Mottagande Part”). Sådant erbjudande skall ange till  vilken tredje man Erbjudande Part avser att överlåta Aktierna samt till vilken  köpeskilling och på vilka villkor i övrigt överlåtelsen skall ske. Erbjudandet skall  skickas till Bolagets styrelse.

13.3.2 Mottagande Part skall inom en (2) två månader från meddelandet i punkten 13.3.1 (”Erbjudandefristen”) skriftligen meddela Erbjudande Part om erbjudandet  accepteras. Accept av erbjudandet skall för att vara giltigt omfatta samtliga erbjudna Aktier. Lämnas inte sådant meddelande om accept av erbjudandet inom  Erbjudandefristen, skall Mottagande Part anses ha förkastat erbjudandet.

13.3.3 Om endast en Mottagande Part accepterat erbjudandet inom Erbjudandefristen, skall  denne förvärva samtliga Aktier. Om fler Mottagande Parter har accepterat erbjudandet  inom Erbjudandefristen, skall dessa Mottagande Parter förvärva samtliga Aktier pro  rata deras respektive innehav av aktier utgivna av Bolaget vid utgången av  Erbjudandefristen. Aktier som inte kan fördelas på det sättet skall fördelas mellan  förvärvande Mottagande Parter genom lottning.

13.3.4 Köpeskillingen för Aktierna, som skall uppgå till det belopp per Aktie som anges som  köpeskilling per Aktie i erbjudandet, skall betalas av förvärvande Mottagande Part(er)  kontant till Erbjudande Part inom en (1) månad från Erbjudandefristens utgång, varvid  äganderätten till Aktierna övergår till förvärvande Mottagande Part(er). Erbjudande  Part skall omedelbart när köpeskillingen mottagits underteckna och överlämna  avräkningsnota innehållande uppgift om köpare och säljare, köpeobjekt, köpeskilling,  tillträdesdag samt en bekräftelse på mottagen köpeskilling och på att äganderätten har  övergått (”Avräkningsnota”) (inga andra villkor skall gälla). När äganderätten till  Erbjudande Parts samtliga Aktier sålunda övergått på förvärvande Mottagande(e)  Part(er) upphör Avtalet att gälla vis-à-vis Erbjudande Part.

13.3.5 Om erbjudandet förkastas av samtliga Mottagande Parter enligt punkten 13.3.2, skall  Erbjudande Part [och eventuell(a) Tag-Along Part(er)] ha rätt att överlåta Aktierna till  angiven tredje man, för den köpeskilling och på de villkor i övrigt som angetts i  erbjudandet till Mottagande Parter (dock ej till annan eller på andra villkor) förutsatt  att dels överlåtelsen kommer till stånd inom sextio (60) dagar från Erbjudandefristens utgång, dels förvärvande tredje man i samband med överlåtelsen skriftligen tillträder  detta Avtal som part i säljande Part/Parters ställe

13.3.6 Med undantag för vad som anges i punkten 13.3.7 nedan, skall Mottagande Part som  själv vill sälja samtliga (dock ej endast vissa av) sina Aktier (”Tag-Along Part”) ha  rätt att delta i Erbjudande Parts överlåtelse av Aktier till tredje man i enlighet med  punkterna 13.3.1-13.3.5 ovan, förutsatt att Tag-Along Parten inom Erbjudandefristen  skriftligen meddelat Erbjudande Part att han önskar överlåta alla sina Aktier till  förvärvande tredje man för den köpeskilling och på de villkor i övrigt som anges i  erbjudandet. Sedan sådant meddelande mottagits av Erbjudande Part skall denne  upplysa tredje man härom. Om tredje man inte vill köpa fler Aktier än det antal Aktier  som Erbjudande Part innehar (för den köpeskilling och på de villkor i övrigt som angetts i erbjudandet) är Erbjudande Part skyldig att tillse att tredje man köper aktuella  Aktier inte endast från Erbjudande Part utan också från Tag-along Parten/Parterna pro rata till deras respektive innehav av aktier utgivna av Bolaget vid tidpunkten för  Erbjudandefristens utgång. Aktier som inte kan fördelas på det sättet, skall fördelas  mellan Erbjudande Part och Tag-along Parten/Parterna genom lottning.

13.3.7 Bestämmelserna i punkten 13.3.6 gäller dock inte vid Grundares överlåtelse av Aktier  till tredje man, som får ske i enlighet med punkterna 13.3.1-13.3.5 ovan utan någon  rätt för annan Part att delta i överlåtelsen.

13.3.8 Om ingen Mottagande Part inom Erbjudandefristen har accepterat Drag-along  Partens/Parternas erbjudande avseende dess Aktier i enlighet med bestämmelserna i  punkterna 13.3.1-13.3.5 ovan, är Mottagande Parter, efter Drag-along  Partens/Parternas skriftliga begäran härom inom trettio (30) dagar från utgången av  Erbjudandefristen, skyldiga att sälja alla (dock inte endast vissa av) sina Aktier till  förvärvande tredje man för den köpeskilling och på de villkor i övrigt som anges i  erbjudandet inom sextio (60) dagar från Erbjudandefristens utgång.

13.3.9 Om tredje part vill köpa bolagets aktier, och en majoritet av aktieägarna (drag-along  Part/Parter) bifaller sådan försäljning, är samtliga aktieägare, efter Drag-along  Partens/Parternas skriftliga begäran härom inom trettio (30) dagar från utgången av  Erbjudandefristen, skyldiga att sälja alla (dock inte endast vissa av) sina Aktier till  förvärvande tredje man för den köpeskilling och på de villkor i övrigt som anges i  erbjudandet inom sextio (60) dagar från Erbjudandefristens utgång.

13.4 INLÖSEN P.G.A. PARTS KONTRAKTSBROTT 

13.4.1 Om Part (”Felande Part”) bryter mot detta Avtal [(vilket också innefattar Part, eller – om Part är juridisk person – Parts ägares, brott mot det särskilda avtal som ingåtts enligt  punkten 19.1)] eller på annat sätt skadar Bolagets intressen och därigenom motarbetar  ett effektivt samarbete mellan Parterna enligt detta Avtal (”Kontraktsbrott”), och  Kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse, och Felande Part inte vidtar rättelse inom  trettio (30) dagar från någon annan Parts skriftliga anmodan därom, äger övriga Parter (dvs. samtliga Parter förutom Felande Part) (”Förfördelade Parter”) förvärva  Felande Parts alla (men inte endast vissa) Aktier enligt denna punkt 13.4. Kopia av  anmodan om rättelse till Felande Part från Förfördelad Part skall tillställas samtliga  övriga Förfördelade Parter. Om rättelse inte är möjlig gäller ingen rättelsefrist om  trettio (30) dagar.

13.4.2 Förfördelad Part som önskar påkalla inlösen enligt punkten 13.4.1 skall under en  period om sextio (60) dagar efter det att rättelsefristen i punkten 13.4.1 har löpt ut eller,  om rättelse inte är möjlig, under en period om sextio (60) dagar efter det att  Kontraktsbrottet kommit till Förfördelade Parters kännedom (”Inlösensfristen”), genom skriftligt meddelande till Felande Part, begära inlösen av Felande Parts alla  (dock inte endast vissa) Aktier. Kopia av sådan begäran skall tillställas samtliga övriga Förfördelade Parter.

13.4.3 Om endast en Förfördelad Part begärt inlösen enligt punkten 13.4.2 inom  Inlösensfristen skall denne förvärva samtliga Felande Parts aktier. Om fler än en  Förfördelad Part begärt inlösen enligt punkten 13.4.2 inom Inlösensfristen, skall dessa förfördelade Parter förvärva Felande Parts alla Aktier pro rata till deras respektive  innehav av aktier utgivna av Bolaget vid utgången av Inlösensfristen. Aktier som inte  kan fördelas på det sättet skall fördelas mellan förvärvande Förfördelade Parter genom  lottning.

13.4.4 Om Felande Part och de Förfördelade Parter som inom Inlösensfristen begärt inlösen enligt punkten 13.4.2 inte senast trettio (30) dagar efter Inlösensfristens utgång enats  om lösenpriset (d.v.s. köpeskillingen) för Aktierna, skall lösenpriset – efter inlösande  Förfördelade Parters fria val – utgöras av antingen Aktiernas kvotvärde eller femtio  (50) procent av Aktiernas marknadsvärde fastställt enligt punkten 13.8 nedan.

13.4.5 Lösenpriset (dvs. köpeskillingen) för Felande Parts Aktier skall betalas av aktuell(a)  Förfördelad(e) Part(er) kontant till Felande Part inom trettio (30) dagar efter  Inlösensfristens utgång, eller – om lösenpriset enligt vad som följer av punkten 13.4.4  skall utgöras av femtio (50) procent av Aktiernas marknadsvärde – inom trettio (30) dagar efter det att marknadsvärdet på Aktierna slutligen fastställts enligt punkten 13.8 nedan, varvid äganderätten till Aktierna övergår till förvärvande Förfördelade Part(er). Felande Part skall omedelbart när köpeskillingen mottagits underteckna och  överlämna Avräkningsnota (inga andra villkor skall gälla). När äganderätten till  Felande Parts samtliga Aktier sålunda övergått på aktuell(a) Förfördelad(e) Part(er) upphör Avtalet att gälla vis-à-vis Felande Part.

13.4.6 Inlösen enligt denna punkt 13.4 påverkar inte Parts rätt att göra andra påföljder  gällande med anledning av Kontraktsbrottet.

13.5 INLÖSEN P.G.A. PARTS OBESTÅND M.M. 

13.5.1 Om Part (”Obeståndspart”) ansöker om eller försätts i konkurs eller likvidation, inleder ackordsförhandlingar, förhandlingar om företagsrekonstruktion, ställer in  betalningarna eller annars kan anses vara obestånd (”Obeståndssituation”), är  Obeståndsparten skyldig att utträda ur Avtalet och har övriga Parter rätt att förvärva  Obeståndspartens alla (men inte endast vissa) Aktier i enlighet med punkten 13.4 ovan  (varvid Obeståndsparten skall anses vara ”Felande Part” och övriga Parter skall anses vara ”Förfördelade Parter”), dock med undantag för att priset skall motsvara det fulla  marknadsvärdet på Aktierna fastställt enligt punkten 13.8 samt att i punkt 13.4.2 ovan  angiven sextiodagarsfrist skall börja löpa den dag då Obeståndssituationen kommit till  Parternas (förutom Obeståndsparten) kännedom.

13.6 INLÖSEN P.G.A. BODELNING 

13.6.1 Om Parts (”Bodelande Part”) Aktier, helt eller delvis, frånhänds Bodelande Parten genom bodelning (”Bodelningssituation”), avstår övriga Parter från sin rätt till  inlösen av Aktierna under en period av trettio (30) dagar från Bodelningssituationen i  syfte att möjliggöra för Bodelande Part att återförvärva Aktierna. Har sådant  återförvärv ej skett inom nämnda trettiodagarsfrist, har övriga Parter rätt till inlösen  enligt hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning.

13.6.2 Sker inte återköp eller inlösen vid Bodelningssituation enligt punkten 13.6.1 ovan,  skall den som genom bodelning erhållit Aktie, om samtliga Parter (förutom Bodelande Part) så önskar, skriftligen tillträda detta Avtal som part i den Bodelande Partens ställe såvitt avser Aktie som erhållits i bodelningen.

13.6.3 Bodelande Part är skyldig att omedelbart, genom skriftligt meddelande, informera övriga Parter om en Bodelningssituation uppstår.

13.7 INLÖSEN P.G.A. FÖRÄNDRING AV ÄGANDE ELLER KONTROLL AV  GRUNDARE 

13.7.1 Om Part är en juridisk person och det sker en ägarförändring eller en ändring av det  bestämmande inflytandet i Part har bolaget rätt att förvärva Partens alla (men inte  endast vissa) Aktier i enlighet med punkten 13.4 ovan (varvid Part skall anses vara  ”Felande Part” och övriga Parter skall anses vara ”Förfördelad Part”), dock med  undantag för att priset skall motsvara fulla marknadsvärdet på Aktierna fastställt enligt  punkten 13.8 samt att i punkt 13.4.2 ovan angiven sextiodagarsfrist skall börja löpa  den dag då Parterna (förutom aktuell Grundare) skriftligen underrättats om  förändringen enligt punkten 13.7.2.

13.7.2 Part som är juridisk person är skyldig att omedelbart, genom skriftligt meddelande,  informera bolaget om det sker en sådan ändring gällande Parten som avses i punkten  13.7.1.

13.7.3 Rätt till inlösen enligt punkten 13.7.1 gäller inte om Aktierna vid ägarförändringen återgår till den fysiska person som först ingick detta Avtal i enlighet med vad som  stadgas i punkten 13.2 ovan.

13.8 VÄRDERING 

13.8.1 Värdet av Parts aktie i Bolaget skall anses motsvara en mot dennes aktieinnehav pro  rata del av hela Bolagets marknadsvärde. Kan berörda Parter inte enas om Bolagets  marknadsvärde inom de frister för sådan överenskommelse som anges ovan i denna  punkt 13 respektive nedan i punkten 14 skall värdet på Bolaget skyndsamt fastställas  av en av berörda parter gemensamt utsedd välrenommerad och av Parterna oberoende  värderingsman, eller, om berörda Parter inte inom tio (10) dagar kan enas om sådan  värderingsman, av en välrenommerad och av Parterna oberoende värderingsman  utsedd av Stockholms Handelskammare. Det värde som fastställs skall utgöra hela  Bolagets bedömda marknadsvärde vid värderingstidpunkten, med iakttagande av  vedertagna värderingsprinciper och med beaktande av Bolagets historiska och  förväntade ställning och resultat, värderingar av jämförbara bolag, storleken på  verksamheten, Bolagets styrkor och svagheter, branschinformation samt allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. Om Bolaget har genomfört en nyemission  inom de senaste sex (6) månaderna skall även emissionskursen beaktas. Det av den  oberoende värderingsmannen fastställda marknadsvärdet på Bolaget är bindande för  samtliga berörda Parter och varje aktie i Bolaget skall anses ha den andel i värdet som  svarar mot aktiens andel i Bolagets aktiekapital.

13.8.2 Värdet av annat instrument i Bolaget än aktie skall anses motsvara instrumentets marknadsvärde. Kan berörda Parter inte enas om instrumentets marknadsvärde inom  de frister för sådan överenskommelse som anges ovan i denna punkt 13 respektive  nedan i punkten 14 skall värdet skyndsamt fastställas av en av berörda parter gemensamt utsedd, välrenommerad, och av Parterna oberoende värderingsman, eller,  om berörda Parter inte inom tio (10) dagar kan enas om sådan värderingsman, av en  välrenommerad och av Parterna oberoende värderingsman utsedd av Stockholms  Handelskammare. Det av den oberoende värderingsmannen fastställda  marknadsvärdet på instrumentet är bindande för samtliga berörda Parter.

13.8.3 Kostnaderna för värdering enligt denna punkt 13 skall fördelas mellan överlåtande och  förvärvande Part(er) pro rata till deras respektive tidigare innehav av aktier i Bolaget.  Samtliga instruktioner och all information från Part till värderingsman utsedd enligt  denna punkt 13 skall tillställas övriga berörda Parter, med tillfälle för dem att bemöta  eller annars kommentera sådana instruktioner och sådan information, innan aktuellt  värde fastställs.

14. PARTS DÖDSFALL 

14.1 Om Part, som är fysisk person, avlider (”Avlidne Parten”) under avtalstiden, föreligger  skyldighet för den Avlidne Partens dödsbo, arvinge eller testamentstagare, att inom  sextio (60) dagar från den dag då den Avlidne Parten avled, genom skriftligt  meddelande, erbjuda bolaget att förvärva samtliga (dock inte endast vissa av) den  Avlidne Partens Aktier.

14.2 Bolaget skall inom trettio (30) dagar från meddelandet enligt punkten 13.1  (”Trettiodagarsfristen”) skriftligen meddela den Avlidne Partens dödsbo om  erbjudandet accepteras. Accept av erbjudandet skall för att vara giltigt omfatta  samtliga Aktier. Lämnar bolaget inte sådant meddelande om accept av erbjudandet  inom Trettiodagarsfristen, skall denne anses ha förkastat erbjudandet.

14.3 Om endast en Part har accepterat erbjudandet inom Trettiodagarsfristen, skall denne  förvärva samtliga Aktier. Om fler Parter har accepterat erbjudandet inom  Trettiodagarsfristen, skall dessa Parter förvärva samtliga Aktier pro rata deras  respektive innehav av aktier utgivna av Bolaget vid utgången av Trettiodagarsfristen.  Aktier som inte kan fördelas på detta sätt, skall fördelas mellan förvärvande Parterna  genom lottning.

14.4 Köpeskillingen för Aktierna, som skall motsvara Aktiernas marknadsvärde den dag då  Trettiodagarsfristen löper ut, skall betalas av förvärvande Part(er) kontant inom tio (10) dagar från Trettiodagarsfristens utgång, eller, om köpeskillingen då inte  överenskommits, inom tio (10) dagar från det att marknadsvärdet på Aktierna slutligen  fastställts enligt punkten 17.10 ovan, varvid äganderätten till Aktierna övergår till  förvärvande Part(er).

15. AVTALSTID M.M. 

15.1 Detta Avtal gäller från och med den dag det undertecknats av samtliga parter och har  en giltighetstid om tio (10) år. Om Avtalet inte skriftligen sägs upp av någon av  Parterna minst sex (6) månader före nämnda avtalstids utgång, förlängs Avtalet  automatiskt i perioder om ett (1) år åt gången med samma uppsägningstid.

15.2 Oavsett vad som anges i punkten 15.1 ovan, skall, till den del inte annat följer av  punkten 13 ovan, detta Avtal automatiskt upphöra att gälla för Part, när denne, i  enlighet med bestämmelserna i detta Avtal upphör att äga Aktie i Bolaget.

15.3 Trots att Avtalet upphör att gälla, antingen helt och hållet eller endast vis-à-vis viss  Part, skall bestämmelserna om sekretess, lojalitetsplikt/konkurrensförbud och  immateriella rättigheter m.m. i punkterna, 10, 11 och 12 ovan fortsatt vara bindande. Avtalets upphörande skall inte heller innebära att part befrias från påföljd p.g.a.  kontraktsbrott som denne har begått innan eller i samband med Avtalets upphörande.  Rätten till påföljder p.g.a. kontraktsbrott skall, även om Avtalet har upphört, avgöras i  enlighet med tillämpliga bestämmelser i detta Avtal (inklusive bestämmelserna om  tillämplig lag och skiljeförfarande i punkten 21 nedan).

16. FULLSTÄNDIG REGLERING/TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 

16.1 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och  ersätter samtliga skriftliga eller muntliga avtal, åtaganden och utfästelser som föregått  Avtalet.

16.2 Tillägg till eller ändring av detta Avtal skall för att vara bindande avfattas skriftligen  och undertecknas av samtliga parter.

17. ÖVERLÅTELSE 

17.1 Med undantag för vad som följer av punkten 11 ovan vid försäljning av Aktie, får parts  rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal inte överlåtas eller pantsättas utan  övriga parters skriftliga godkännande. Var och en av parterna till detta Avtal förbinder  sig att tillse att fysisk eller juridisk person som förvärvar Aktie skriftligen tillträder  detta Avtal såsom Part och därvid om aktuellt – med de undantag som i tillämpliga fall  följer av punkten 13 – från och med förvärvsdagen övertar överlåtande Parts rättigheter  och skyldigheter.

18. MEDDELANDEN 

18.1 Krav, begäran, anmodan eller andra meddelanden med anledning av detta Avtal skall  lämnas skriftligen och anses ha kommit mottagaren tillhanda om de levererats med  bud eller skickats med kvitterat e-postmeddelande.

19. AVSTÅENDE OCH BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

19.1 Om part till detta Avtal kan göra gällande en rättighet till följd av någon annan parts  underlåtenhet att fullgöra en skyldighet enligt Avtalet och förstnämnda part är i  dröjsmål med eller underlåter att göra gällande rättigheten, skall dröjsmålet eller  underlåtenheten inte innebära ett avstående från att göra gällande rättigheten eller  annan rättighet.

19.2 Om bestämmelse i detta Avtal, helt eller delvis, befinns olaglig, ogiltig eller icke  verkställbar, skall bestämmelsen eller delen av bestämmelsen i fråga jämkas alternativt  bortses ifrån, varvid Avtalet i dess övriga delar alltjämt skall vara gällande mellan  parterna till detta Avtal.

20. LAGEN (1980:1102) OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG 

20.1 Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte vara tillämplig på detta  Avtal eller någon fråga som Avtalet berör.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH SKILJEFÖRFARANDE 

21.1 Detta Avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

21.2 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat  vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”).

21.3 Överstiger inte tvisteföremålets värde 500.000 kronor, skall Institutets Regler för  Förenklat Skiljeförfarande tillämpas.

21.4 Överstiger tvisteföremålets värde 500.000 kronor, skall Skiljedomsregler för  Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets  värde till ett belopp mellan 500.000 kronor och 1.000.000 kronor skall skiljenämnden  bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde 1.000.000 kronor skall  skiljenämnden bestå av tre skiljemän.

21.5 Tvisteföremålets värde enligt punkten 21.3 respektive punkten 21.4 ovan omfattar  kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens  yttrande över påkallelseskriften.